Don't Miss
ennl
Home » Modellen en methoden » Kwaliteit » EFQM model
EFQM Excellence Model

EFQM model

EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 opgericht met als doel een platform te creëren, waar organisaties van elkaar kunnen leren en zichzelf continu kunnen verbeteren. Benchmark met andere Europese organisaties, leidt tot duurzame economische groei.

EFQM wil managers en directeuren ondersteunen in het leren, delen en innoveren van hun organisatie met behulp van het zogenoemde EFQM model als gemeenschappelijk frame.

EFQM model

Dit business model is gericht op het streven naar duurzame hoogwaardigheid (´sustainable excellence´), waarin kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. De basis van het model bestaat uit de Total Quality Management (TQM) gedachte. Het bestaat uit een universeel frame van begrippen, waardoor organisaties op een effectieve manier informatie kunnen delen, ongeacht de verschillende sectoren, culturen en levensfasen waarin zij zich bevinden. Organisaties kunnen zich op die manier aan elkaar spiegelen, waardoor zij inzicht krijgen in hoeverre zij voldoen aan het beeld van een hoogwaardige organisatie. Het EFQM model bestaat uit negen gebieden, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in vijf organisatiegebieden (Enablers) en vier resultaatgebieden (Results):

EFQM Excellence model - ToolsHero

De vijf organisatiegebieden geven aan, hoe doelen bereikt kunnen worden:

 1. Leiderschap (Leadership)
 2. Personeelsmanagement (People)
 3. Beleid en Strategie (Policy & Strategy)
 4. Faciliteitenmanagement (Partnerships & Resources)
 5. Proces management (Processess)

De vier resultaatgebieden geven aan wat de gestelde doelen zijn:

 1. Waardering door medewerkers (People Result)
 2. Waardering door klanten (Customer Result)
 3. Waardering door de maatschappij (Society Result)
 4. Ondernemingsresultaten (Key Performance Results)

Continu proces

Het EFQM model dient van rechts naar links gelezen te worden, waardoor het eerst duidelijk wordt dat de resultaatgebieden zich richten op ´wat er bereikt moet worden?´, waarna het vervolgens duidelijk wordt dat de organisatiegebieden zich richten op ´hoe deze resultaten worden behaald?´. De onderste pijl ´leren, creativiteit en innoveren´ geeft bovendien aan, dat het meten, evalueren en bijsturen niet een eenmalige actie is maar een continu proces. In datzelfde proces doorlopen organisaties een stapsgewijze ontwikkeling.

Zelfevaluatie

Het EFQM model bestaat uit een assessement, waarmee bepaald kan worden waar een organisatie zich bevindt in het kwaliteitstraject. Het assessement start bij het beoordelen van alle resultaten. In het model is dit namelijk het uitgangspunt. Om resultaten te verbeteren, moeten er in minstens één van de organisatiegebieden maatregelen worden genomen. Het EFQM model en de assessement geven bovendien inzicht op welk niveau van volwassenheid (maturity) een organisatie zich bevindt. Dit wordt weergegeven in vijf ontwikkelingsfasen:

 • Fase 1: Activiteit georiënteerd – De nadruk ligt op de afzonderlijke activiteiten binnen een organisatie, waarbij werkzaamheden worden bepaald door werkinstructies en huisregels of door de professionals zelf. Onderlinge afhankelijkheden krijgen weinig aandacht.
 • Fase 2: Proces georiënteerd – Het proces en de beheersing van het proces staan centraal, waarin bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden helder omschreven zijn. Pas na evaluatie vinden verbeteringen plaats.
 • Fase 3: Systeem georiënteerd – Er wordt gekeken naar de organisatie als geheel. Beheersing van processen staan in het teken van interne en externe klantgerichtheid, waarbij samenwerking belangrijk is. Na signalering van trends en ontwikkelingen, wordt daar op ingespeeld.
 • Fase 4: Keten georiënteerd – Er is een goede beheersing over het totale organisatieproces, inclusief de relatie met leveranciers, klanten en andere partners in de keten. Kennis, capaciteit en ervaring zijn optimaal door periodieke zelfreflectie en worden maximaal ingezet.
 • Fase 5: Totale zorg voor kwaliteit - Het continu proces van verbetering is verankerd in alle lagen van de organisatie. Door periodieke meting van prestaties, blijft de kwaliteit hoog en wordt er preventief bijgestuurd op trends en ontwikkelingen. In deze fase is er sprake van ´hoogwaardige organisatie´.

Toepassing van het EFQM model

Door het assessement krijgt een organisatie inzicht in de kwaliteit van de huidige bedrijfsvoering. Er worden verbeteringen geformuleerd, die een organisatie gefaseerd kan doorvoeren. Het assessement zelf bestaat uit vijf stappen:

 1. Het vaststellen van de normen voor alle negen aandachtsgebieden
 2. Het bepalen van de huidige kwaliteit van de bedrijfsvoering
 3. Het formuleren en prioriteren van verbeteringen
 4. Het vertalen en opnemen van verbeteringen in de verschillende (jaar)plannen
 5. Het daadwerkelijk uitvoeren en bewaken van de verbeteracties

Meer informatie

 1. EFQM, (2013). EFQM Excellence Model. Website EFQM, available at http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model.
 2. Martín-Castilla, J. I., & Rodríguez-Ruiz, Ó. (2008). EFQM model: knowledge governance and competitive advantage. Journal of Intellectual Capital, 9(1), 133-156.
 3. Nabitz, U. W., & Klazinga, N. S. (1999). EFQM approach and the Dutch Quality Award. International Journal of Health Care Quality Assurance, 12(2), 65-71.

Literatuuraanbevelingen

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). EFQM Model. Retrieved [insert date] from ToolsHero: http://www.toolshero.com/nl/efqm-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”http://www.toolshero.com/nl/efqm-model/”>ToolsHero.com: EFQM Model</a>

The following two tabs change content below.
Vincent van Vliet
Vincent van Vliet is co-founder and responsible for the content and release management. Together with the team Vincent sets the strategy and manages the content planning, go-to-market, customer experience and corporate development aspects of the company.
Vincent van Vliet

Latest posts by Vincent van Vliet (see all)