Taiichi Ohno

Hoshin Kanri Matrix

Sakichi Toyoda

Noriaki Kano

Value Stream Mapping (VSM)

Masaaki Imai